Història de l’Enciclopèdia

L’Enciclopèdia de Menorca nasqué l’any 1977 amb la intenció de recollir a les seves pàgines tots els aspectes de la realitat menorquina, tant els que pertanyen al camp de les ciències, en especial les naturals, com al de les humanitats, agrupades segons una estructura temàtica.

La materialització d’aquest projecte es basa principalment en dos pilars. D’una banda, en el considerable nombre de d’investigacions científiques que al llarg d’aquest segle i fins i tot en els anteriors s’han fet sobre la nostra illa i, d’una altra banda, en els nombrosos estudiosos contemporanis de les diferents branques de la ciència que han escollit algun tema intrínsecament lligat amb Menorca per desenvolupar els seus treballs d’investigació.

D’acord amb tot açò, l’Enciclopèdia de Menorca desenvolupa el seu programa reunint en les seves pàgines els resultats més rellevants de tots els estudis relatius a Menorca que han estat elaborats en èpoques passades i, especialment, com no podia ser d’altra manera, els resultats més recents que els completen i, sobretot, els donen una nova estructura, més d’acord amb el discurs científic dels nostres dies. En aquest sentit volem destacar que, amb la voluntat de donar la màxima qualitat a aquesta obra, els treballs de nova elaboració segueixen les línies d’investigació més recents i són incorporades per les noves generacions d’investigadors actius.

Conseqüència de tot açò és el rigor científic que caracteritza l’obra i que no ha estat cap impediment per tal que en l’exposició del temes s’empri un llenguatge clar, de fàcil comprensió, que permeti fer arribar el contingut de l’Enciclopèdia al public més ampli possible, amb especial atenció al paper que una obra com aquesta pot exercir a les escoles i entre els estudiants en general. Pensam que, certament, sense aquest element divulgador, l’empresa resultaria incompleta, perquè no pretén recollir els diversos treballs científics amb l’únic objectiu de satisfer un grups reduïts d’iniciats, sinó que, sense menysprear-los en cap moment, per donar-los a conèixer mes enllà d’aquests límits. És així com veus autoritzades han opinat sobre aquest aspecte divulgador de l’Enciclopèdia de Menorca. És el cas de Josep Vigo, el qual va escriure en la revista Ciència el següent en relació amb la nostra Enciclopèdia: “els textos, que són d’un notable rigor científic, resulten, per la seva estructura didàctica, perfectament comprensibles per part de les persones especialitzades, i pel seu llenguatge clar i directe són fàcils de llegir, fins i tot són amens”.

A pesar que fins ara ens hem centrat en les nostres referències a l’illa de Menorca, no voldríem fer creure que l’Enciclopèdia de Menorca només interessa en l’àmbit estrictament local, ans al contrari, podem afirmar que sempre hem tingut la necessitat d’evitar qualsevol localisme, tant en l’elecció dels temes com dels mateixos autors.

Per aquest motiu el desenvolupament dels temes s’ha realitzat sempre tenint en compte el context més ampli en què estan continguts els límits geogràfics de l’illa. En aquest sentit, a la revista alemanya Optima, publicació d’una associació internacional de botànics, apareixia un article dedicat a l’Enciclopèdia en el qual es deia: “no podemos menos que recomendarla a todos aquellos que deseen obtener una visión inteligible, como naturalistas, no sólo de la isla de Menorca, sino de todas las Balears o incluso más aún, de toda la cuenca occidental del Mediterráneo”.

En aquesta línia, els autors no són simplement erudits locals, sinó investigadors, la majoria d’ells universitaris, que han desenvolupat els seus treballs en camps més amplis que el que l’illa de Menorca ofereix en si mateix. Açò vol dir que els investigadors que col·laboren en l’elaboració de l’Enciclopèdia tenen una visió àmplia i completa dels seus respectius camps de treball, de manera que l’aplicació dels seus coneixements a Menorca és un aspecte més, no l’únic, dels seus quefers ordinaris.

Els treballs d’edició de l’Enciclopèdia de Menorca són a càrrec d’Obra Cultural de Menorca, que va començar a treballar en el projecte d’aquesta obra durant la tardor de 1977. El primer fascicle, dedicat a la climatologia, es va publicar el mes de juny de 1979 i fins al moment han vist la llum catorze volums: Geografia físicaEl món vegetalInvertebrats no artròpodesVertebrats (vol.), vertebrats (vol.2), ArqueologiaHistòria IHistòria II, Història III (vol. 1), Economia, Antropologia IAntropologia II, Art I i II i Història de la Música (vol. 1). El pla d’edició de l’obra, per abastar tots els camps de coneixement prevists, arribarà als trenta volums.

No cal dir que la publicació d’una obra d’aquestes característiques representa un esforç econòmic molt important, tenint en compte, sobretot, que el públic immediat que la d’acollir en primera instància ha de sortir d’una comunitat quantitativament limitada. Amb açò, idò, podem dir que l’Enciclopèdia de Menorca depèn de l’ajut incondicional dels subscriptors, al qual s’han de sumar les aportacions d’institucions tant públiques com privades.