Política de privacitat

La política de protecció de dades que s’enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mitjà que duen a terme la Fundació Enciclopèdia de Menorca (FEM) en el desenvolupament de les seves funcions i activitats.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals és:

Fundació Enciclopèdia de Menorca
NIF G57692881
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó

2. Finalitat del tractament de les dades

Les dades que una persona subministra a la Fundació Enciclopèdia de Menorca per qualsevol mitjà són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l’única finalitat de lliurar o atendre el servei sol·licitat.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden recollir dades personals:

Servei o activitat
objecte de tractament
Per a què fa servir la FEM
les dades personals
Quant de temps conserva la FEM les dades personals
Subscripcions a les publicacions i als butlletins informatius.Tramet informació dels serveis relatius als quals la persona s’ha subscritConserva les dades personals fins al moment en què se sol·licita de no rebre cap més comunicació, moment en el qual les dades són suprimides.

Es pot sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat

Jornades, congressos, conferències i altres activitatsTracta les dades personals per a la gestió i l’organització de les activitats de la FEMConserva les dades personals fins que fineix l’activitat, moment a partir del qual es conserven com a part del registre històric

La persona interessada subministra les seves dades de manera voluntària en tot moment, i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces i en respon; la FEM es reserva el dret a excloure dels serveis les persones que hagin facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

Les dades lliurades són tractades únicament amb la finalitat per a la qual es van demanar i van ser autoritzades per la persona interessada. No se cedeixen les dades a tercers, llevat que la persona interessada ho hagi autoritzat expressament o per qüestions legals.

3. Tractament de les dades personals per tercers

Per a garantir l’execució completa dels serveis de la Fundació Enciclopèdia de Menorca, una part pot ser duta a terme per entitats terceres dedicades a aquest fi. La gestió consegüent de les dades personals per aquestes entitats es duu a terme únicament i exclusivament per a garantir la realització, la seguretat i la disponibilitat dels serveis que la FEM ofereix; la FEM garanteix que aquestes entitats apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els proveïdors de serveis de la Fundació Enciclopèdia de Menorca es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu, de tal manera que no es transfereixen dades personals fora d’aquest àmbit ni a països que no tenen el nivell de compliment exigit per la legislació, llevat que la FEM disposi de l’autorització expressa prèvia de la persona interessada.

4. Els drets de les persones quan faciliten les seves dades

En qualsevol moment, una persona pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què tracta la Fundació Enciclopèdia de Menorca les seves dades. Aquesta persona pot:

  • Accedir a les seves dades, és a dir, sol·licitar quines dades seves té la FEM i quin ús en fa.
  • Rectificar les seves dades, és a dir, sol·licitar la modificació o la rectificació de dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se’n faci cap més tractament, fora de les que la llei exigeix conservar.
  • Oposar-se a un tractament, és a dir, que la FEM no faci un ús concret de les seves dades.
  • Limitar el tractament, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin conservades únicament per necessitats legals.
  • Portabilitat de les dades, és a dir, que la FEM li ha de lliurar les dades en un format compatible perquè les pugui portar a un tercer que li ha ofert un servei.

Per a qualsevol d’aquestes gestions, la persona interessada pot dirigir un escrit a la Fundació Enciclopèdia de Menorca amb la indicació del dret que vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les dades), juntament amb una còpia del seu DNI, a l’adreça següent:

Fundació Enciclopèdia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5
07703 Maó

o bé al correu electrònic secretaria@fundacioenciclopediademenorca.cat

Igualment, si la persona interessada desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme la Fundació Enciclopèdia de Menorca, es pot posar en contacte amb aquesta institució al correu electrònic secretaria@fundacioenciclopediademenorca.cat.