XIV. Antropologia I

Antoni Bonet Bosch, Antoni Camps Extremera, Antoni Ginard Bujosa, Antoni López Pons, Jaume Mascaró Pons, Marc Moll Marquès, Antoni Ramis Puig-gros, Helena Sintes Pons, Tomàs Vidal Bendito

Consulteu-ne el sumari

Maó: Obra Cultural de Menorca, 1999. 340 p.
(Il·lustracions: 467; mapes: 6; plànols: 2; requadres: 41)

ISBN: 84-600-1437-1
ISBN Tom: 84-87864-05-8